เต่ามะเฟืองหรือเต่าเหลี่ยม Leatherback turtle

เต่ามะเฟือง